Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego JG Gastro

 

Sklep Internetowy JG Gastro prowadzony jest przez firmę JG Gastro Jakub Gawriłow z siedzibą Al. A. Dygasińskiego 42/3, 30-820 Kraków, NIP 679-280-46-15, dalej zwaną „JG Gastro”.

 

§ 1 Postanowienia Ogólne i Definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego JG Gastro, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym JG Gastro, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta z JG Gastro.
 3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym JG Gastro Klient zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Regulamin udostępniany jest Klientom za pośrednictwem Serwisu Sklepu Internetowego JG Gastro bezpłatnie, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści przez Klientów za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują.
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego JG Gastro, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

a)      komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b)      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Klientem może być każda osoba fizyczna (także Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Ze Sklepem Internetowym JG Gastro można się skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu 12 658-21-09, 887-448-836 lub adresem e-mail sklep@jggastro.pl
 4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego JG Gastro zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego JG Gastro, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego JG Gastro lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego JG Gastro do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego JG Gastro jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 6. JG Gastro nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§ 2 Rejestracja i Konto Klienta

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego JG Gastro nie wymaga rejestracji.
 2. Klient może kupić produkty w Sklepie Internetowym JG Gastro po zarejestrowaniu się albo bez rejestracji.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym JG Gastro, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym JG Gastro (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane:

a)      imię, nazwisko, telefon, e-mail, oraz dodatkowo:

(i)     w przypadku Konsumentów: ulicę i numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj;

(ii)   w przypadku firm: nazwę firmy, NIP, ulicę i numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj;

a następnie:

b)      zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego JG Gastro

c)      wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień i w celach marketingowych. 

 1. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym JG Gastro każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym: adresu e-mail oraz hasła.
 2. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 3. Posiadanie Konta Klienta daje możliwość podglądu statusu realizacji bieżących zamówień, historii zakupów, zmiany podanych danych, korzystania z „Przechowalni” produktów oraz powoduje, że Klient nie musi podawać wszystkich danych przy kolejnych zakupach.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego JG Gastro należy wysłać wiadomość e-mail z adresu aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym JG Gastro z prośbą o usunięcie konta.

 

§ 3 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego JG Gastro stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego JG Gastro: 

a)      zawierają wszystkie podatki, cła i podawane są w złotych polskich

b)      nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w „Podsumowaniu” przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 1. JG Gastro zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Zdjęcia produktów są dostarczane firmie JG Gastro przez producentów i są poglądowe. W przypadku braku odpowiedniego zdjęcia, wiążąca jest nazwa oraz kod produktu.  
 3. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym JG Gastro są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 4 Zawarcie umowy

 1. Klient może kupić tylko produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego JG Gastro. Zakupy możliwe są siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Produkty można kupić po zarejestrowaniu się albo bez rejestracji.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient zarejestrowany powinien:

a)      wybrać produkt, klikając opcję "Do koszyka"

b)      wybrać liczbę zamawianych produktów

c)      wybrać sposób dostawy 

d)      wybrać sposób płatności

e)      ewentualnie zaznaczyć opcję „Mam kupon rabatowy”

f)        kliknąć "Zamawiam"

g)      zalogować się podając e-mail i hasło

h)      wpisać wymagane dane oraz ewentualne uwagi/informacje dodatkowe

i)        kliknąć opcję „Podsumowanie”

j)        kliknąć opcję „Potwierdzam zakup”, która wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówione produkty.

 

 1. W celu złożenia zamówienia, Klient niezarejestrowany powinien:

a)      wybrać produkt, klikając opcję „Do koszyka”

b)      wybrać liczbę zamawianych produktów

c)        wybrać sposób dostawy

d)      wybrać sposób płatności

e)      ewentualnie zaznaczyć opcję „Mam kupon rabatowy”

f)        kliknąć opcję „Zamawiam”

g)        zarejestrować się albo złożyć zamówienie bez rejestracji, klikając „Złóż zamówienie”

h)      wpisać wymagane dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail, oraz dodatkowo:

(iii)  w przypadku Konsumentów: ulicę i numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, ewentualnie podać inny adres do wysyłki oraz ewentualnie uwagi/informacje dodatkowe;

(iv)w przypadku firm: nazwę firmy, NIP, ulicę i numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, ewentualnie podać inny adres do wysyłki oraz ewentualnie uwagi/informacje dodatkowe

i)        kliknąć „Podsumowanie”

j)    kliknąć opcję „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień i w celach marketingowych”

k)      kliknąć opcję „Potwierdzam zakup”, która wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówione produkty.

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie JG Gastro oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.  Oferta wiąże tylko wówczas, gdy jeśli JG Gastro niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez JG Gastro.
 2. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia przez JG Gastro. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres e-mail Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem JG Gastro o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. Klient otrzyma również na adres e-mail wiadomość elektroniczną z informacją, że przesyłka z zamówionymi produktami została nadana. Powyższe informacje będą dostępne również na Koncie Klienta.
 3. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu kliknięcia opcji "Potwierdzam zakup" (ostatni krok przy składaniu zamówienia). Późniejsza zmiana zamówienia zależy od zgody JG Gastro w odpowiedzi na prośbę Klienta złożoną w formie e-maila lub telefonicznie. 
 4. JG Gastro zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: 

a)      co najmniej dwukrotnie nie odebrał dostarczonego mu przedmiotu zamówienia.

 1. JG Gastro zastrzega sobie możliwość, w przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, według wyboru Klienta:  

a)      anulowania całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta JG Gastro będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); 

b)      anulowania zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części);

c)      podziału zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

     10. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, o której mowa w ust. 9, w formie wiadomości e-mail    
           lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze
           sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9 (w tym również w przypadku braku
           możliwości nawiązania kontaktu z Klientem), JG Gastro dostarczy Klientowi produkty, co do których
           zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o
           czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta lub w formie  
           komunikatu na Koncie Klienta.

     11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata  
          za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, JG Gastro zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej
          część w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
          prawa.


§ 5 Dodawanie opinii o produktach

 1. Klient, który zarejestrował się w Sklepie Internetowym JG Gastro, może korzystać z wszystkich funkcjonalności Sklepu, w szczególności może dodawać opinie o produkcie pod wybranym przez siebie Nickiem.
 2. Opinie przed ich upublicznieniem na stronie internetowej Sklepu podlegają akceptacji przez JG Gastro.
 3. Opinie o produkcie oraz Nick będą widoczne dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego JG Gastro.
 4. Treści zamieszczane przez Klienta w serwisie Sklepu Internetowego JG Gastro nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego JG Gastro, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat opinie, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego JG Gastro, w której zostały zamieszczone – opinie powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 5. Klient z momentem zamieszczenia opinii: 

a)      oświadcza, iż władny jest zamieścić daną opinię w serwisie Sklepu Internetowego, w tym udostępnić ją nieograniczonemu kręgowi osób;

b)      oświadcza, iż dana opinia nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c)      udziela JG Gastro nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z powyższej opinii w działalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Sklepu Internetowego. Klientowi z tytułu udzielenia JG Gastro powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.

 1. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym JG Gastro.

 

§ 6 Formy płatności

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

a)      z góry (przed wysłaniem przesyłki) – przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez JG Gastro płatności

b)      podczas odbioru przesyłki doręczonej przez firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w serwisie Sklepu Internetowego JG Gastro

c)      podczas odbioru przesyłki w siedzibie JG Gastro – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w serwisie Sklepu Internetowego JG Gastro.

 1. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 2. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od JG Gastro e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

 

§ 7 Dostawa i czas realizacji zamówień

 1. JG Gastro realizuje dostawę produktów kupionych w Sklepie Internetowym wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej albo Klient może odebrać zamówienie osobiście w siedzibie JG Gastro.
 3. O przewidywanym terminie wysyłki Klient zostanie poinformowany w „Podsumowaniu” złożonego zamówienia.
 4. Informacja, w jakim terminie przesyłka będzie nadana, znajduje się przy każdym produkcie.
 5. W przypadku płatności z góry termin nadania przesyłki liczony jest od otrzymania przez JG Gastro wpłaty, natomiast w przypadku płatności przy odbiorze –od potwierdzenia przez JG Gastro otrzymania zamówienia.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji wysyłki w terminie, o którym mowa w ust. 4, JG Gastro zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego terminu dostawy i poinformowania o tym fakcie Klienta drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

 

§ 8 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Konsument może wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.
 3. JG Gastro wysyła Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Konsumenta.
 4. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Konsumenta na adres: JG Gastro Jakub Gawriłow z siedzibą Al. A. Dygasińskiego 42/3, 30-820 Kraków.
 5. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
 6. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).
 8. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, JG Gastro ma obowiązek zwrócić Konsumentowi zapłaconą cenę produktów oraz koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sklep, bez względu na to, jaki rodzaj przesyłki wybrał Konsument.
 9. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki zostanie dokonany przez JG Gastro niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument.
 10. Jeżeli Konsument zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, o ile kupujący wskazał taki rachunek; w przypadku, gdy Konsument nie wskazał numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność za zamówione produkty.
 11. Jeżeli Konsument zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument nie wskazał rachunku bankowego, JG Gastro wyśle do Konsumenta na podany przez niego adres e-mail prośbę o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Konsumentem w tej sprawie telefonicznie.
 12. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:

a)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Reklamacje

 1. Sklep Internetowy JG Gastro zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Klient jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży Konsumentowi. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Konsument może składając reklamację:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo jeżeli wada jest istotna, o odstąpieniu od umowy, chyba że JG Gastro niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie

b)      żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez JG Gastro.

 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: JG Gastro Jakub Gawriłow z siedzibą Al. A. Dygasińskiego 42/3, 30-820 Kraków.
 3. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Na żądanie JG Gastro produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany powyżej, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Koszt przesyłki ponosi Konsument. Przesłanie produktu przez Konsumenta za pobraniem nie będzie akceptowane.
 4. JG Gastro, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a JG Gastro nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu.
 6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 7. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień ust. 1-8 niniejszego paragrafu nie stosuje się. Odpowiedzialność JG Gastro z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru zakupionego przez podmioty niebędące Konsumentami w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest wyłączona. Sprzedawane produkty posiadają gwarancję jakości producenta.

§ 10 Gwarancja

 1. Wszystkie produkty objęte są roczną gwarancją producenta.
 2. W przypadku wydłużonej gwarancji producenta - informacja widnieje przy konkretnym produkcie.
 3. Produkty kupowane przez konsumentów objęte są 2-letnią gwarancją.
 4. W celu uzyskania 2-latniej gwarancji na produkty zakupione przez firmy, należy dokonać przeglądu technicznego urządzenia po 12 miesiącach od daty jego zakupu. Przegląd techniczny jest odpłaty a jego cena uzależniona od typu urządzenia. W przypadku urządzeń typu zmywarki, piece itp. przegląd dokonywany jest u klienta. Mniejsze urządzenia takie jak frytownice, grille kontaktowe itp. należy przesłać na własny koszt do siedziby JG Gastro.

§ 11 Promocje

 1. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego JG Gastro mogą znajdować się informacje o promocjach.
 2. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z regulaminu promocji.
 3. Cena produktów z uwzględnieniem rabatów podana jest w „Podsumowaniu” zamówienia.

 

§ 12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych jest firma JG Gastro Jakub Gawriłow z siedzibą Al. A. Dygasińskiego 42/3, 30-820 Kraków.
 2. Klient może skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem wskazanym powyżej, lub pisząc na adres mailowy: info@jggastro.pl.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są od klientów w celu realizacji umowy sprzedaży, w celach podatkowych, marketingowych oraz windykacyjnych, na skutek wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 b) oraz art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.
 4. Dane osobowe udostępniane są podmiotom wspierającym w świadczeniu przez nas usług, t.j. firmom kurierskim, pocztowym, informatycznym, prawnym.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po jego zakończeniu przechowywane są dla celów ewentualnych reklamacji , celów windykacyjnych, marketingowych oraz rachunkowych i podatkowych, nie dłużej niż przez okres 10 lat.
 7. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z przepisów RODO tj. prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Przechowywanie danych dla celów podatkowych i rachunkowych wynika z wymogów przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 11. Dane osobowe klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie
 12. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych przepisami RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 13. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przesyłanie Newslettera oraz innych informacji handlowych.
 14. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie JG Gastro statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 15. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. JG Gastro dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 2. JG Gastro nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a JG Gastro rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby JG Gastro.
 6. JG Gastro zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.  
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Sklep internetowy Shoper.pl